Trong đó, vốn trung ương hơn 45 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 3 tỷ đồng. Thời gian thực hiện từ nay đến giữa tháng 1/2016.