Khoảng 170.000 nhân viên cảnh sát và binh lính sẽ được triển khai trên khắp Brazil cho World Cup 2014. Quân đội sẽ can thiệp nếu cần thiết.

Clip: AFP